Do pobrania

Pełnomocnictwo

Aby adwokat uprawniony był do reprezentowania klienta, konieczne jest udzielenie mu pełnomocnictwa. Tą instytucję normuje wiele aktów prawnych takich jak: Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa, Kodeks Cywilny, Kodeks postępowania karnego itp. Udzielenie pełnomocnictwa najczęściej następuje przez złożenie oświadczenia woli na piśmie (Czamami ustnie do protokołu). Dzięki takiej formie, adwokat (pełnomocnik) może legitymować się przed sądem, organem państwowym lub innym podmiotem prawa, że działa w imieniu klienta i jest uprawniony do zaznajamiania z aktami prowadzonej sprawy, składania oświadczeń woli w imieniu swojego mandanta i otrzymania informacji o toczącym się postępowaniu.

Niniejsza strona umożliwia udzielenie pełnomocnictwa na odległość (po uprzednim uzgodnieniu z adwokatem). Aby udzielić pełnomocnictwa najprościej jest pobrać niniejszy plik, wydrukować, wypełnić i podpisać.  Następnie przesłać pocztą na adres Kancelarii

Z reguły procedura udzielenia pełnomocnictwa następuje w kancelarii po przeprowadzeniu konferencji i zleceniu sprawy.

Pobierz

Upoważnienie do obrony

Upoważnienie do obrony dotyczy spraw karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych. W takich sytuacjach tylko adwokat może pełnić funkcję rzecznika oskarżonego (z wyłączeniem spraw o wykroczenia). Obrońcę ustanawia oskarżony/podejrzany/obwiniony, do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego (art. 83 kpk).Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie.Niniejsza strona umożliwia dokonanie upoważnienia na odległość (po uprzednim uzgodnieniu z adwokatem). Aby udzielić upoważnienia do obrony najprościej jest pobrać niniejszy plik, wydrukować, wypełnić i podpisać.  Następnie przesłać pocztą na adres Kancelarii

Z reguły procedura udzielenia takiego upoważnienia następuje w kancelarii po przeprowadzeniu konferencji i zleceniu sprawy.

Pobierz
top