Koszyk

Blog

Licytacje

Mediacja

Regulamin

Usługi adwokackie

Kontakt

e-usługi

Oddłużenie

Kim jestem

Strona główna

Rozwiążemy każdy Twój problem prawny

Jeśli strona wszczęła już postępowanie przed sądem i uiściła opłatę od pozwu lub wniosku,

 

Sąd z urzędu zwraca jej całą uiszczoną opłatę, jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy lub trzy czwarte uiszczonej opłaty jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.

 

W razie skierowania stron do mediacji przez Sąd, wynagrodzenie mediatora regulowane jest przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 921), które stanowi, iż:

 

§2 ust.1 . W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

 

2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

 

.

Mediacja zlecona przez Sąd

Jeżeli sami decydujecie się na mediację poza Sadem

 

 W razie zwrócenia się stron do mediatora przed wszczęciem postępowania sądowego, strony samodzielnie uzgadniają z mediatorem koszt mediacji. Najczęściej, koszt wskazywany jest jako wynagrodzenie za każde spotkanie i dzielone jest ono na każdą ze stron w równych częściach, a więc najczęściej po połowie.

 

Koszt mediacji w Mojej Kancelarii to kwota od 246 zł brutto/ godzinę w przypadku sporządzenia samego aktu ugody w sprawach spornych do kwoty 6000zł.

Koszt mediacji wraz z protokołem jej przebiegu i wnioskiem do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem od 600zł brutto/za godzinę w sprawach spornych do kwoty 6000zł.

 

W przypadku wartości przedmiotu sporu przekraczającej 6000zł koszty mediacji ustala się indywidualnie.

 

Poza samymi negocjacjami koniecznym jest sporządzenie dość obszernej dokumentacji celem „ukonstytuowania” ugody. Samo zredagowanie protokołu z przeprowadzonej mediacji, aktu ugody oraz wniosku o zatwierdzenie ugody do Sądu zajmuje od 1-2 godzin zegarowych. Dlatego strony powinny dążyć żeby załatwić sprawę w ciągu godziny aby nie narażać się  na dodatkowe koszty.

 

W prostej sprawie o przeprowadzenie mediacji w sprawie o alimenty możesz skorzystać z w formia zdalnej za pomocą zakładki e-usługi. Mediacja jest przeprowadzana na odległość jednocześnie jest sporządzana niezbędna dokumentacja. Pozostaje tylko przyjść do kancelarii i podpisać dokumenty. Jeśli jesteś zainteresowany kliknij poniżej. 

MEDIACJA

Jak każda inna usługa jest odpłatna

Pomogę Wam szybko załatwić takie sprawy jak:

 

-  alimenty na rzecz dzieci lub małżonka

-  podział majątku wspólnego – dodatkowo wymaga to złożenia wniosku do Sądu lub udania się do notariusza;

- wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi dziećmi (sąd uwzględni takie porozumienie jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dzieci)"

-  sporządzenie planu wychowawczego (porozumienie rodzicielskie - art. 58 § 1 krio)

- w sprawach cywilnych – szeroko rozumiane sprawy o zapłatę np.: z tyt umowy o dzieło, umowy sprzedaży, umowy zlecenia, odszkodowania/ zadośćuczyniania z tyt deliktu itp.

 

MEDIACJA nie jest dopuszczalna w sprawach o: ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa. przysposobienie, unieważnienie małżeństwa, pozbawienie lub zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli strony (lub jedna z nich) jest uzależniona od alkoholu, narkotyków. jest chora psychicznie oraz w przypadku występowania przemocy w rodzinie, skierowanie do mediacji nie jest możliwe, ponieważ naruszałoby zasadę równości stron.

 

MEDIACJA    jest    dobrowolna!    Bez    zgody    stron   mediacja   nie   będzie   się  toczyć. W postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód, separację, podział majątku uczestniczą małżonkowie, natomiast w sprawach dotyczących dzieci (np. o alimenty, ustalenie kontaktów, w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej) uczestniczą rodzice małoletnich.

 

Przebieg mediacji jest poufny.

Mediator :

    jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się podczas prowadzenia mediacji

    nie może być przesłuchany jako świadek w sprawie, w której prowadził mediację, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy

    może - będąc upoważniony przez sąd na wniosek stron - zapoznać się z aktami sprawy

Przykładowa ugoda

w sprawie o alimenty 

Pobierz