Szare fotoradary i ich legalność

fotor2

Każdy, kto otrzymał zdjęcie wykonane przez „szary” fotoradar zastanawia się, czy zostało ono wykonane w sposób zgodny z prawem. Takie pytanie wynika z licznych artykułów prasowych i internetowych, które sygnalizują problem oznaczenia fotoradarów.

Przepisy określające sposób oznaczenia fotoradarów wynikają meriti z 2 aktów prawnych:

  1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181);
  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 772), które wprowadza dodatkowe wymagania związane z „automatyczną kontrolą prędkości”.

To drugie rozporządzenie stanowi, że:  „… 2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia (opisane w pk-cie 1)) w części 14 “Urządzenia do kontroli ruchu drogowego”: b) dodaje się pkt 14.6 w brzmieniu („… 14.6.1. b) obudowa stacjonarnego urządzenia rejestrującego typu wieżowego

Miejsce umieszczenia obudowy stacjonarnego urządzenia rejestrującego dokonującego pomiaru prędkości jazdy oznacza się znakiem informacyjnym D-51, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.2.58 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Barwa żółta obudowy stacjonarnego urządzenia rejestrującego powinna spełniać wymagania określone w pkt 1.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Stacjonarne urządzenie rejestrujące wraz z obudową powinno być umieszczone w miejscu zapewniającym możliwość dojazdu pojazdów obsługi w pobliże obudowy urządzenia rejestrującego oraz ich postój w sposób niestwarzający utrudnienia w ruchu drogowym innym jego uczestnikom.

Jeżeli obudowa stacjonarnego urządzenia rejestrującego jest zlokalizowana w miejscu stwarzającym realną możliwość zderzenia pojazdu z tą obudową, w szczególności po zewnętrznej stronie łuku drogi lub na pasie dzielącym jezdnie, należy zastosować drogowe bariery ochronne lub osłony energochłonne.”)

Należy zaznaczyć, że stacjonarne urządzenia rejestrujące i ich obudowy, zainstalowane w pasie drogowym przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają określonych w nim wymagań, mogą być wykorzystywane przez okres 36 miesięcy od dnia jego wejścia w życie a więc do 22 czerwca 2014 r. (vide §2 Rozporządzenia)

Z powyższego wynika, że do dnia 22.06.2014 r. „szare fotoradary” spełniają wymogi prawa.

Poniżej załączniki do rozporządzenia przedstawiające prawidłowe umieszczenie „żółtych” fotoradarów:

fotor1fotor2

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

top