Umowa o dzieło z perspektywy przedsiębiorcy. Przedmiot umowy.

miniatura_mlotek

W  umowie konieczne jest określenie przedmiotu umowy np. „przedmiotem umowy jest położenie tynku gipsowego w mieszkaniu położonym przy ul. ….., domu położonym przu ul…” Ważne jest by był dosyć ogólny, albo odpowiednio uszczegółowiony. Ma to znaczenie w przypadku gdy zamawiający ma określone wymagania co do przedmiotu umowy, np. gdy oczekuje określonych parametrów dzieła, np. by łazienka została wyklejona hiszpańskim gresem, albo włoskim marmurem. Warto wskazać też, kto obowiązany jest do zakupu materiału. Podkreślić trzeba, że umowa o dzieło jest umową rezultatu, a za osiągnięcie tego rezultatu odpowiada firma przyjmująca zamówienie.

W przypadku gdy strony umówią się, że materiał dostarcza zamawiający, a nie nadaje się do wykorzystania przy wykonaniu dzieła, wówczas przyjmujący zamówienie winien o tym niezwłocznie zawiadomić zamawiającego np. klient dostarcza kafelkarzowi klej do zastosowania w pomieszczeniach podczas gdy kafle położone będą na elewacji budynku. Dotyczy to również innych okoliczności leżących po stronie zamawiającego, które utrudniają wykonanie robót (np. udostępnienie pomieszczeń).

Częstym błędem firmy remontowo-budowlanej, montażowej etc. jest w takim przypadku poprzestanie jedynie na ustnej uwadze, bądź telefonie do klienta. Nawet gdy ten przystanie na otrzymaną uwagę i zobowiąże się dostarczyć odpowiedni materiał a widzimy, że może to przyczynić się do opóźnienia wykonania dzieła powinno się taką okoliczność udokumentować bądź w postaci oświadczenia klienta, bądź w postaci protokołu, w ostateczności gdy klient odmawia podpisu takiego dokumentu należy wysłać daną pisemną informację za pośrednictwem poczty listem poleconym. Jak wskazuje art. 640 Kodeksu cywilnego: Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.” O ile ustawa nie zastrzega określonej formy do udzielenia takiej informacji, to taką czynność i ewentualne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy również złożyć na piśmie w sposób wyżej opisany.

Inną istotną kwestią związaną z przedmiotem umowy jest zakres prac jakie mają być dokonane w celu wykonania dzieła. Można tu wyróżnić 2 rozwiązania. Pierwsze – zakres planowanych prac sporządza zamawiający (klient); drugie – zakres planowanych prac sporządza przyjmujący zamówienie (firma remontowo-budowlana, monterska itp.).  W pierwszym przypadku istnieje możliwość renegocjacji umowy i podwyższenia umówionego wynagrodzenia odpowiednio o dodatkowe wycenione prace. W drugim przypadku dodatkowa/ponowna wycena prac, które zwiększyły koszty inwestycji jest możliwa jedynie w przypadku, gdy mimo zachowania należytej staranności przedsiębiorca nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. W praktyce takie podwyższenie wynagrodzenia i wykazanie, że przedsiębiorca zachował należytą staranność jest niewielkie.
Przykład:
Kowalski (zamawiający konsument) zlecił Nowakowi (przyjmującemu zamówienie – przedsiębiorcy) zamontowanie wiszącego dwufunkcyjnego kotła kondensacyjnego CO na gaz ziemny z zamkniętą komorą spalania.
Założenie A
Kowalski sporządził zakres planowanych, w oparciu o które sporządzono kosztorys prac. Kowalski kupił tylko kocioł, pozostałe materiały miał kupić Nowak, ale Kowalski ustalił zakres prac:
– powieszenie kotła i podłączenie do komina
– podłączenie kotła do instalacji CO
– uruchomienie kotła, odpowietrzenie instalacji i legalizacja gwarancji
Założenie B
Nowak sporządził zakres planowanych, w oparciu o które sporządzono kosztorys prac. Kowalski kupił tylko kocioł, pozostałe materiały miał kupić Nowak:
– powieszenie kotła i podłączenie do komina
– podłączenie kotła do instalacji CO
– uruchomienie kotła, odpowietrzenie instalacji i legalizacja gwarancji
Okazało się, że komin wymaga modernizacji o dodatkowy system powietrzno-spalinowy co wiązało się z wejściem na dach, wmontowaniem dodatkowego układu i następnie podłączenia go do kotła. Czy Nowak może żądać zwiększenia swojego wynagrodzenia o dodatkowe czynności i zakupy związane z modernizacją układu powietrzno spalinowego?
Odpowiedź A
Tak, Nowak może żądać zwiększenia swojego wynagrodzenia. Zestawienie prac sporządził Kowalski, a kosztorys został sporządzony w oparciu o zestawienie Kowalskiego. Nowak powinien zawiadomić Kowalskiego o pracach dodatkowych i większych wydatkach na wykonanie działa. Powinien zadbać o sporządzenie protokołu z tej czynności, lub sporządzenie aneksu do umowy. W ten sposób Kowalski nie mógłby uchylać się od podwyższonego wynagrodzenia, chyba że 631§1 Kc.
Odpowiedź B
Nowak nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia o zakup i dodatkowy montaż systemu powietrzno-spalinowego. Kowalski może bronić się tym, że Nowak sporządzając zakres robót i kosztorys nie dochował należytej staranności przy oględzinach budynku i wycenie prac. Ponadto gdy Nowak odmówi montażu tego systemu, a będzie to miało istotny wpływ na rezultat prac, wówczas Kowalski po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu Nowakowi terminu do montażu tego systemu może zlecić innej firmie wykonanie tych prac dodatkowych, a następnie obciążyć ich kosztem Nowaka (jest to tylko jedno z roszczeń jakie przysługują Kowalskiemu) – art. 630§1 Kc w zw z art. 636§1 Kc.

Należy zaznaczyć, że w przypadku A, przyjmujący zamówienie powinien zawiadomić zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych i zwiększenia wynagrodzenia. Zamawiający musi wyrazić zgodę na prace dodatkowe. Bez zgody zamawiającego na wykonanie prac dodatkowych przedsiębiorca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia. Dobrze jest więc udokumentować te okoliczności na piśmie w postaci aneksu do umowy bądź protokołu.

Okoliczności związana z ustaleniem zakresu prac w umowie stawi więc bardzo ważną przesłankę, która może rzutować na wykonanie umowy i na wysokość wynagrodzenia. Warto więc przyłożyć się do sporządzenia zakresu prac, bądź zawrzeć w umowie zapis, że taki plan sporządził zamawiający i scedować na niego dokonanie tych czynności.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

top