Koszyk

Blog

Licytacje

Mediacja

Regulamin

Usługi adwokackie

Kontakt

e-usługi

Oddłużenie

Kim jestem

Strona główna

Rozwiążemy każdy Twój problem prawny

udzielanie porad prawnych,

sporządzanie opinii prawnych,

redagowanie pism

PROSTE USŁUGI PRAWNE

prowadzenie spraw przed sądami, organami ścigania jako pełnomocnik lub obrońca (obrona karna);

reprezentowanie przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym;

reprezentowanie przed innymi organami jak np urzędy skarbowe, celne, organy samorządu terytorialnego; organy administracji publicznej 

STRICTE USŁUGI ADWOKACKIE

np: zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej; reprezentacja przed wierzycielem, dłużnikiem itp; negocjacje związane z wykonaniem umów jak np przed wykonawcą robót budowlanych, przed inwestorem, sprzedającym, nabywcą itp w sprawach dotyczących umów

 

NEGOCJACJE NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM

USŁUGI ADWOKACKIE OBEJMUJĄ

WYNAGRODZENIE ADWOKACKIE

 

W zależności od usługi i nakładu pracy ustalane jest wynagrodzenie adwokackie za prowadzenie sprawy. Może się zdarzyć, że nakład pracy niezbędny do uzyskania określonego efektu dla klienta może być większy co wpłynie na wynagrodzenie adwokackie, a może być mniejszy co pozwoli załatwić sprawę w niższej cenie.

Wytyczne do obliczenia stawki adwokackiej stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800) jednak stawki w nim określone niekiedy daleko odbiegają od rzeczywistych nakładów pracy przy załatwieniu sprawy i inflacji, która rośnie w bardzo szybkim tempie. Poniżej przedstawiam przykładowe – orientacyjne stawki za niektóre czynności:

Porada prawna – od 123zł brutto

Zredagowanie pisma – od 246zł brutto

Zlecenie sprawy cywilnej o zapłatę – od 2 000zł brutto

Zaznajomienie się z aktami sprawy – od 1230zł;

Obrona karna w postepowaniu przygotowawczym – od 1500zł brutto;

Obrona karna/w sprawach o wykroczenia w postepowaniu sądowym I instancja – od 1500zł brutto

- wskazane wyżej ceny są orientacyjne, dlatego z każdą wycenę uzgadnia się telefonicznie lub w czasie konferencji (porady prawnej)

 

Charakterystyka postępowań, w szczególności karnych i cywilnych powoduje, że w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest przewidzieć wynik końcowy w postępowaniu. W sądach orzekają ludzie, sprawy karne w postepowaniu przygotowawczym prowadzą ludzie. Jest to najbardziej nieprzewidywalny czynnik, który decyduje o wygraniu lub przegraniu sprawy, o skazaniu lub uniewinnieniu. Dlatego nierzadko zdarza się, że adwokat nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić jaki będzie efekt końcowy jego pracy, może jedynie wskazywać na końcowy wynik w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. Dlatego usługi adwokackie są umową zlecenia – starannego działania, a nie umową o dzieło.

SPECJALIZACJA:

 

Nie mam jednej określonej specjalizacji. Każda sprawa jest inna co powoduje, konieczność jej analizy pod kątem prawnym. Taka analiza na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta jest z reguły nieodpłatna. Sprawy, w których mam największe doświadczenie to:

sprawy karne,

cywilne - z zakresu odszkodowań w wypadkach szeroko rozumianych nie tylko komunikacyjnych czy medycznych, ale także z deliktów jak np. w wyniku upadku z powodu nieodśnieżenia chodnika, dziury w jezdni, niewłaściwego oznaczenia stanicy wodnej itp.

cywilne – z zakresu robót budowlanych; umowy sprzedaży samochodu

Rodzinne – rozwody, separacje, alimenty, kontakty z dzieckiem; podział majątku wspólnego;

Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych –ustalenie prawa do emerytury, renty, odwołanie od wypowiedzenia stosunku pracy (pracodawca/pracownik); odwołania od kar pracowniczych itp.

Z tyt. naruszenia dóbr osobistych; pomawiania, zniesławiania;

Sprawy spadkowe; o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, o zasiedzenie;

Sprawy upadłościowe – o ogłoszenie upadłości, o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;

Administracyjne – o rozgraniczenie, ustalenie warunków zabudowy; udostępnienie informacji publicznej.

 

Jest to wyliczenie przykładowe. Brak danego rodzaju sprawy w powyższym katalogu, nie oznacza, że nie posiadam wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu innych spraw. Trzeba mnie o to zapytać.

                                                                  

 

Odbywa się poprzez umówienie się na konferencję/ poradę prawna. Po rozmowie z klientem ustalam dla niego najlepszy plan działania. Czasem wystarczy sama porada i wiesz już co masz robić. Gdy zachodzi potrzeba prowadzenia sprawy, informuję jakie czynności trzeba podjąć w sprawie i negocjujemy wysokość mojego wynagrodzenia. W zależności od charakteru sprawy informuję na bieżąco o jej stanie i końcowym wyniku.

 

 

Aby adwokat uprawniony był do reprezentowania klienta, konieczne jest udzielenie mu pełnomocnictwa. Tą instytucję normuje wiele aktów prawnych takich jak: Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa, Kodeks Cywilny, Kodeks postępowania karnego itp. Udzielenie pełnomocnictwa najczęściej następuje przez złożenie oświadczenia woli na piśmie (Czamami ustnie do protokołu). Dzięki takiej formie, adwokat (pełnomocnik) może legitymować się przed sądem, organem państwowym lub innym podmiotem prawa, że działa w imieniu klienta i jest uprawniony do zaznajamiania z aktami prowadzonej sprawy, składania oświadczeń woli w imieniu swojego mandanta i otrzymania informacji o toczącym się postępowaniu.

 

udzielenie pełnomocnictwa

Dotyczy spraw karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych. W takich sytuacjach tylko adwokat może pełnić funkcję rzecznika oskarżonego (z wyłączeniem spraw o wykroczenia). Obrońcę ustanawia oskarżony/podejrzany/obwiniony, do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego (art. 83 kpk).Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie.Niniejsza strona umożliwia dokonanie upoważnienia na odległość (po uprzednim uzgodnieniu z adwokatem). Aby udzielić upoważnienia do obrony najprościej jest pobrać niniejszy plik, wydrukować, wypełnić i podpisać. Następnie przesłać pocztą na adres Kancelarii

Z reguły procedura udzielenia takiego upoważnienia następuje w kancelarii po przeprowadzeniu konferencji i zleceniu sprawy.

upoważnienie do obrony

Dla zabezpieczenia interesów obydwu stron sporządza się prostą umowę zlecenia gdzie znajdują się dane zleceniodawcy, zleceniobiorcy, dane do przelewu i terminu płatności oraz co obejmuje zlecenie, czyli prowadzenia jakiej sprawy dotyczy usługa. 

umowa zlecenia

 

Końcowym etapem zlecenia sprawy jest:

Pobierz pdf

Pobierz pdf

Pobierz pdf